Regulamin

Regulamin Platformy szkoleniowej – www.arkas.eszkolenia.info

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług Szkoleniowych drogą elektroniczną prowadzonej za pośrednictwem Platformy szkoleniowej www.arkas.eszkolenia.info. Platformę szkoleniową prowadzi Paweł Salamon prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ SALAMON CENTRUM BHP ARKAS P.SALAMON wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Czerwona 55b, 33-100 Tarnów, NIP 8731894826, REGON 120505224, zwany dalej Organizatorem.
 2. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: szkolenia@arkas-bhp.com
  2. pod numerem telefonu: 14 6553635.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.arkas.eszkolenia.info, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Organizator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy szkoleniowej lub korzysta z innych Usług dostępnych na Platformie szkoleniowej;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Platformy szkoleniowej, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Platformy szkoleniowej;
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Usługi Szkoleniowe – ogół działań związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem Szkolenia online. Usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); godzina szkoleniowa/lekcyjna = 45 min zegarowych jakie Uczestnik musi poświęcić na przyswojenie fragmentu szkolenia
 9. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych (Umowa)- umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Szkoleniowej. 
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług.

§ 3. Zasady korzystania z Platformy szkoleniowej

 1. Korzystanie z Platformy szkoleniowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie z Platformy szkoleniowej oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Platformie szkoleniowej.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania z Platformy szkoleniowej w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy Szkoleniowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania z Platformy szkoleniowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Organizatora,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy szkoleniowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania z Platformy szkoleniowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika wynikające z niewłaściwego korzystania z Platformy szkoleniowej lub niemożności skorzystania z niej.
 5. Organizator, po wcześniejszym poinformowaniu kursantów oraz umieszczenia informacji na Portalu szkoleniowym, zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy szkoleniowej na czas nieokreślony w celu modernizacji lub naprawy serwisu.
 6. Klient/Konsument po pierwszym logowaniu może zmienić hasło dostępu do Platformy.

§ 4. Usługi

 1. Organizator umożliwia za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, korzystanie z płatnych Usług szkoleniowych, które są świadczone przez Organizatora 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta na Platformie szkoleniowej dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Platformy szkoleniowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta na Platformie szkoleniowej zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.Organizator ma prawo do usunięcia konta po realizacji usługi wykupionej przez klienta.
 3. Organizator ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Platformy. Promocje na Platformie szkoleniowej nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług szkoleniowych z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu składającego się z pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem ukończenia szkolenia okresowego BHP i tym samym uzyskania Certyfikatu jest udzielenie  80% poprawnych odpowiedzi.
 6. Egzamin nie jest ograniczony czasowo.
 7. Nie zaliczenie testu egzaminacyjnego nie powoduje naliczania dodatkowych opłat – test można rozwiązywać wielokrotnie.
 8. Promocja na szkolenia obowiązuje od 01.07.2019 do odwołania.

§ 5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Usługach szkoleniowych podane na stronach internetowych Platformy, w szczególności ich opisy, ich przeznaczenie oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępnej na stronie internetowej Portalu szkoleniowego, Zamówienie zostaje złożone Organizatorowi przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Usług będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Organizator prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Organizatora o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 4. Złożenie Zamówienia na Portalu szkoleniowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Portalu szkoleniowego. W tym celu Klient powinien:
  • podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Organizatora nazwę Usługi szkoleniowej spośród Usług szkoleniowych znajdujących się na stronie internetowej Portalu i jego ilość,
  • wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  • podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz adres e-mail.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Organizatora poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną usługę, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Organizator każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Organizatora) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 8. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Organizator materiały szkoleniowe i Usługę szkolenia  udostępnia na Koncie Klienta przez okres 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia umowy o Świadczenie usługi szkoleniowej między Konsumentem a Organizatorem szkolenia. – po tym okresie dostęp do materiałów na koncie zostaje automatycznie zamknięty.
 11. Konsument, który nie skorzystał z wykupionej Usługi w terminie 30 dni kalendarzowych, traci dostęp do materiałów szkoleniowych bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów uzyskania dostępu do odbycia szkolenia.
 12. Organizator nie odpowiada za informacje podawane w formularzu zgłoszeniowym i/lub błędach w formularzu zgłoszeniowym.
 13. Nieaktywne Konto zostaje usunięte automatycznie. Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwa danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta. Nieaktywne Konto to takie na które nie było logowania lub zamówień przez okres 30 dni.
 14. Kopia zaświadczenia pozostaje w archiwów – obowiązek ustawowy.

§ 6. Zobowiązania stron

 1. Do obowiązków Organizatora należy:
 • udostępnienie na rzecz Klienta dostępu do konta na Platformie szkoleniowej
 • udostępnienie Konsumentowi wybranych materiałów szkoleniowych po opłaceniu należności
 • dostępu do programu szkolenia
 • wystawienia Uczestnikowi imiennego certyfikatu i/lub zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w Szkoleniu oraz zdobyte kwalifikacje
 • Wystawienie faktury Vat za zakupione usługi

2. Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się:

 • wypełnić poprawnie wszystkie wymagane pola w formularzu zgłoszeniowym (dane te będą użyte do wystawienia zaświadczenia/certyfikatu)
 • zapłacić Organizatorowi za Usługę Szkoleniową cenę wskazaną w formularzu zgłoszenia na Szkolenie,
 • odbyć szkolenie Online w terminie 30 dni od uzyskania dostępu do materiałów szkoleniowych
 • potwierdzić zdobytą wiedzę pozytywnie zaliczonym egzaminem końcowym

§ 7. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i  zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, oraz inne opłaty.
 2. Cena zwiera:
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Egzamin sprawdzający nabytą wiedzę
 • Dostęp do imiennego certyfikatu po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu
 • W trakcie szkolenia Konsultacje w zakresie materiałów szkoleniowych poprzez e-mail

3. Klient może wybrać następujące metody płatności:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Organizatora (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś dostęp do Usług szkoleniowych zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Organizatora);
 • gotówką – płatność w siedzibie Organizatora (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, z danymi  do konta i dostępem do wykupionej Usługi szkoleniowej);
 • płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Organizatora informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta)

4. Jeżeli za szkolenie zostanie wybrana forma płatności elektronicznej lub płatności w postaci tradycyjnego przelewu bankowego klient ma obowiązek            uregulować płatność w ciągu 30 dni. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator po            uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu                Cywilnego.

5. Dane podane w formularzu zgłoszenia są danymi do faktury. W celu otrzymania faktury należy wypełnić wszystkie pola w formularzu zamówienia.              Faktury przesyłane są przez Organizatora  drogą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta i generowane są w Dni robocze.

6. Konsumentowi, który nie ukończy szkolenia w terminie 30 dni od uzyskania dostępu do materiałów szkoleniowych nie przysługuje prawo do                        roszczeń finansowych lub zwrotu opłaty wniesionej za płatne szkolenie.

§ 8. Odpowiedzialność i uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Organizatora na stronie Platformy (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, (w przypadku Umowy o świadczenie Usług) od dnia jej zawarcia.
 4. Organizator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone, w szczególności, w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Organizator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. Organizator  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki, błędy, nieprawidłowości lub nieścisłości  w udostępnionych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Usług Szkoleniowych.
 8. Odpowiedzialność Organizatora wobec Klienta z wszystkich tytułów  w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości ceny za Szkolnie którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Klienta w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Organizatorowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Portalu i korzystaniem z Usług szkoleniowych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres PAWEŁ SALAMON CENTRUM BHP ARKAS P.SALAMON, ul. Czerwona 55B, 33-100 Tarnów, na adres poczty elektronicznej: szkolenia@arkas-bhp.com, numer telefonu: 14 6553635.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nazwa usługi, termin i miejsce realizacji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Organizator wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§ 10. Majątkowe prawa autorskie

 1. Dostarczane Klientom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem § 11 pkt 2.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
 3. Treści udostępnianych materiałów szkoleniowych są chronione prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich rozpowszechnianie, reprodukowanie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki inne niż Polski lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.

§ 11. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Platformy szkoleniowej.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Platformy szkoleniowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Platformy szkoleniowej, a także do formularzy, logotypów należą do Organizatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Platformy szkoleniowej zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.06. 2019.

Załącznik 1 (informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy)

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować PAWEŁ SALAMON CENTRUM BHP ARKAS P.SALAMON, ul. Czerwona 55B, 33-100 Tarnów, email: sklep@arkas-bhp.pl, tel.: +48 606182710, 14 6553635 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwa danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta.

 

 

Załącznik 2 ( wzór odstąpienia)

 

 

……………………, dnia ……………………………….

PAWEŁ SALAMON CENTRUM BHP ARKAS P.SALAMON

ul.Czerwona 55B

33-100 Tarnów

email: sklep@arkas-bhp.pl

tel.: +48 606182710, 14 6553635

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):               ……………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta (-ów)  ………………………………………………………………………………………………………………….

Dane Przedsiębiorstwa *)  …………………………………………………………………………………………………………………

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

Nazwa usługi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Z poważaniem

………………………………

 

*) podać w przypadku zakupu Usług szkoleniowych przez przedsiębiorcę