Szkolenie

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiej grupy pracowników kadry zarządzającej m.in.: pracodawców, dyrektorów, prezesów, prokurentów, kierowników wydziałów, mistrzów, brygadzistów, osób zarządzających przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, itp. których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne albo odpowiedzialnością w zakresie BHP.

0 z 16 etapów0%
16 Zagadnienia

Rozpocznij kurs

Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia kierowanego. Szkolenie trwa minimum 16 godzin lekcyjnych (16 x 45 min). Szkolenie jest podzielone na dwie części. Pierwsza część jest dostępna zaraz po otrzymaniu dostępu do szkolenia natomiast dostęp do drugiej 1 dzień po otrzymaniu dostępu do wykupionego szkolenia. Każda część kończy się krótkim egzaminem, potwierdzającym zdobytą wiedzę. Aby zdać drugą część i otrzymać certyfikat wymagane jest zaliczenie egzaminu z pierwszej części szkolenia.

Ramowy program szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego ( dyrektyw WE, konwencji MOP): (3 godz. lekcyjne)

a) aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

-obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

-ochrony pracy kobiet i młodocianych,

-profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

-szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

-organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami ( 3 godz. lekcyjne)

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (3 godz. lekcyjne)

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki ( 2 godz. lekcyjne)

5. Organizacja i  metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ( z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego ) oraz kształtowania bezpiecznych  zachowań pracowników w procesach pracy (2 godz. lekcyjne)

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru,awarii), w tym zasady udzielania pierwszej  pomocy w razie wypadku (1 godz. lekcyjna)

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy ( np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) ( 1 godz. lekcyjna)

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego ( 1 godz. lekcyjna)

Razem: 16 godz lekcyjnych

9. Egzamin

Zamów 45 zł