Szkolenie

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiej grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych, m.in.: księgowych, referentów ds. biurowych, kadrowych, asystentów, bibliotekarzy, sekretarek, recepcjonistów, pracowników administracyjno- biurowych, pracowników administracji państwowej i samorządowej, a także wielu innych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, których praca dodatkowo odbywa się przed ekranem komputera.

0 z 12 etapów0%
11 Zagadnienia
Rozpocznij kurs

Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia kierowanego. Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 min). Szkolenie kończy się egzaminem. Po uzyskaniu 80% poprawnych odpowiedzi, zaświadczenie automatycznie generuje się i zostaje wysłane na podany adres e-mailowy. Zaświadczenie można również pobrać w zakładce profilu użytkownika.

Ramowy plan szkolenia:

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: (2 godz. lekcyjne)

  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników (2 godz. lekcyjne)

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory  ekranowe i inne urządzenia biurowe (2 godz. lekcyjne)

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii),w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku  ( 2 godz. lekcyjne)

Razem: 8 godz lekcyjnych

5. Egzamin

 

Zamów 25 zł