Szkolenie

BECKER – Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiej grupy pracowników inżynieryjno- technicznych m.in.: technolodzy, konstruktorzy, projektanci, organizatorzy produkcji, itp. których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne albo odpowiedzialnością w zakresie BHP.

0 z 20 etapów0%
19 Zagadnienia

Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia kierowanego. Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych (16 x 45 min). Szkolenie kończy się egzaminem. Po uzyskaniu 80% poprawnych odpowiedzi, zaświadczenie automatycznie generuje się i zostaje wysłane na podany adres e-mailowy. Zaświadczenie można również pobrać w zakładce profilu użytkownika.

Ramowy plan szkolenia:

1.Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:  (3 godz. lekcyjne)

  1. a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
  • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, − nadzoru i kontroli warunków pracy;
  1. b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2.Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami ( 3 godz. lekcyjne)

3.Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne) ( 4 godz. lekcyjne)

4.Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej) ( 2 godz. lekcyjne)

5.Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu ( 3 godz lekcyjne)

6.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (1 godz lekcyjna)

Razem: 16 godz lekcyjnych

5. Egzamin

Zamów zł